Volební program 2018-2022

VOLEBNÍ PROGRAM 2018 – 2022

OBČANSKÁ VYBAVENOST

 • Zasadit se o výstavbu objektu služeb na návsi rekonstrukcí stávajících budov s důrazem na komplexní řešení, etapizaci výstavby a polyfunkčnost objektu. Samozřejmostí bude komunitní projednání s veřejností
 • Rozšířit kapacitu stávající mateřské školy výstavbou nového objektu
 • Zvážit možnosti výstavby nové, kapacitně dostačující, základní školy pro 1. i 2. stupeň ZŠ
 • Stavební rozvoj obce s rozumem – koncepční řešení, zachování tradičního rázu obce, zamezení nekontrolovatelné výstavby – trvale udržitelný rozvoj obce
 • Rozvíjet možnosti smysluplného trávení volného času:
  • Podpořit výstavbu sportovní haly na obecních pozemcích u křižovatky Hlavní – Bohunická cesta
  • Realizace nových ploch pro sportování dětí a mládeže – skatepark, bikrosové hřiště, workoutové hřiště, plochy na kopání s míčem atd.
 • Podporovat aktivitu sportovních a kulturních oddílů a spolků – pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé
 • Udržovat a rozšiřovat kulturní nabídku v obci – pořádání tanečních zábav, koncertů, rozvoj lidových tradic

ZELENÁ OBEC

 • Napojení obce pomocí stezky pro cyklisty na stávající síť cyklostezek v Brně a okolí
 • Podporovat další výsadbu zeleně v obci výsadbu lesů, sadů a alejí kolem polních cest
 • Výstavba naučné stezky Bobrstezky
 • Podpora akce typu Ukliďme Česko
 • Prosazovat kvalitní lesní hospodářství a ekologický přístup k hospodaření na obecních pozemcích
 • Snaha o obnovu původních polních cest na trasách, kde je to reálné
 • Vybudování chodníku pro pěší mezi Jabloňovým sadem a OC Futurum

SPRÁVA OBCE

 • Neustále vylepšovat plánování veřejných zakázek
 • Maximální využití dotačních prostředků z fondů EU, kraje a dalších
 • „Nasloucháme občanům aneb veřejně o veřejných otázkách“ – možnost položit zastupitelům věcné otázky a dočkat se jejich odpovědi nejen na veřejných zasedáních, ale také prostřednictvím internetu

BEZPEČNÁ DOPRAVA

 • Realizovat stavbu okružní křižovatky na křižovatce ulic Hlavní-Žitná-Bohunická cesta, jejíž součástí budou autobusové zastávky v obou směrech a přechody pro chodce
 • Zlepšit dopravní situaci na ulici Hlavní:
  • zpomalení dopravy dopravně technickými opatřeními na vjezdech do obce (ostrůvky)
  • zřízení přechodu pro chodce na ulici Hlavní mezi ulicí Sadová a Novosady
  • snížení rychlosti v obci, kde to je potřebné, a dále snížení rychlosti na 70 km/h již před vjezdy do obce
  • zvážit možnosti přechodu pro chodce na ulici Hlavní u ulice Nebovidská a Na Vyhlídce
  • rozpracovat možnost přechodu pro chodce na ulici Modřická u ulice Slunná
 • Projekt Bezpečná cesta do školy – rozšiřování sítě chodníků, přechody, bezpečné křižovatky
 • Sledovat aktuální potřeby ve veřejné dopravě a maximálně se zasadit o jejich kvalitní a kapacitní dostupnost
 • Zasadit se o zlepšování komfortu cestování i mimo katastr obce – přístřešky na zastávkách veřejné dopravy