O nás

Vážení občané,

dovolte nám, abychom vám pár slovy představili naši kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva. Jsme sdružení nezávislých kandidátů Moravany dětem, které vzniklo z iniciativy členek spolku Vrabčák Moravany, který v naší obci působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a rodin od jara 2009.

V roce 2022 naše sdružení kandiduje již po čtvrté a to opět takřka v nezměněném složení. Poprvé jsme kandidovali v roce 2010, kdy jsme získali jeden mandát v zastupitelstvu, v našich druhých volbách v roce 2014 se nám podařilo získat 2 mandáty a pro paní Helenu Kadlečíkovou nejvyšší počet hlasů. Paní Kadlečíková 4 roky (2010-2014) zaujímala post druhé místostarostky a následující 4 roky (2014-2018) post první místostarostky, díky kterému naše sdružení maximalizovalo svoje úsilí při řešení problematiky mladých rodin s dětmi žijícími v obci Moravany. V roce 2018 jsme dosáhli našeho zatím největšího úspěchu, kdy jsme získali 4 mandáty v zastupitelstvu a paní Kadlečíková zaujala post starostky obce a dvojka na naší kandidátce, paní Ing. Lucie Stroblíková, zaujala post uvolněné místostarostky.

Ať už je to jednička na naší kandidátce jako zakladatelka spolku Vrabčák i spolku MAS Bobrava nebo dvojka, která se zapsala do historie Moravan jako organizátorka farmářských trhů, které se staly jedněmi z nejvyhlášenějších v našem kraji, především je nutno vyzdvihnout všechny členky naší kandidátky, které se aktivně podílí na organizování akcí pro děti i dospělé a živě se zajímají o dění v obci. Nejsme pro vás neznámé tváře.

Vážíme si vaší důvěry, se kterou se na nás obracíte, a věříme, že jsme vás do dnešního dne nezklamali. V minulých volebních obdobích jsme vám představili náš volební program a nyní předkládáme jeho zúčtování:

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY V ROCE 2018

OBČANSKÁ VYBAVENOST

 • Stavební rozvoj obce s rozumem – koncepční řešení, zachování tradičního rázu obce, zamezení nekontrolovatelné výstavby – trvale udržitelný rozvoj obce PRŮBĚŽNĚ PLNĚNOv rámci splnění tohoto bodu jsme v zastupitelstvu projednali zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ze které jednoznačně vyplývalo, že není potřeba vymezovat žádné nové zastavitelné plochy, současně jsme této zprávy využili k zadání zpracování změny č. 1 územního plánu, která kromě jiného specifikovala a do jisté míry zpřísnila podmínky pro výstavbu ve stabilizovaných částech obce, resp. je sjednotila s podmínkami v plochách návrhových. V principu jsme se totiž potýkali s tím, že se u nás v obci vyrojilo několik investorů, kteří koupili starý rodinný dům, který chtěli přestavět na jednu až tři „bytovky“ (podle stavebního zákona může mít rodinný dům až tři bytové jednotky), což by vedlo k zahuštění dopravy, zvýšeným nárokům na kapacitu občanské vybavenosti, problémy s odváděním odpadních vod atd.
 • Rozvíjet možnosti smysluplného trávení volného času – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO :
  • Podpořit výstavbu sportovní haly na obecních pozemcích u křižovatky Hlavní – Bohunická cesta – během uplynulého období se nám podařilo zpracovat kompletní projekt pro vydání stavebního povolení na stavbu sportovní haly a současně i získat toto stavební povolení, v současné době dochází ke zpracování realizační dokumentace a v příštím volebním období bude možné začít řešit způsob financování výstavby a její realizaci.
  • Realizace nových ploch pro sportování dětí a mládeže – skatepark, bikrosové hřiště, workoutové hřiště, plochy na kopání s míčem atd. – realizovali jsme 2 workoutová hřiště, zpracováváme projektovou dokumentaci na skatepark, soudíme se o úpravu „hromady hlíny“, která není bikrosem a hledáme další plochy, kde by bylo možné ještě něco doplnit nebo vylepšit.
 • Rozšířit kapacitu stávající mateřské školy výstavbou nového objektu PRŮBĚŽNĚ PLNĚNOprojekt třetí budovy mateřské školy je hotový, nicméně na něm celou dobu probíhají úpravy dle požadavků a námitek souseda, žádost o vydání stavebního povolení je podána na stavebním úřadě od roku 2018, ale dosud se nám nepodařilo stavební povolení získat z důvodu velké iniciativy pana souseda, který si sice koupil pozemek naproti školce a vedle pozemku, na kterém věděl, že má další školka stát, ale on tam školku prostě z principu nechce. Jako dočasné řešení nedostatečné kapacity mateřské školy jsme zřídili odloučené pracoviště na MŠ Pšeník v Brně, kde si obec Moravany pronajímá jednu třídu pro naše děti.
 • Zasadit se o výstavbu objektu služeb na návsi rekonstrukcí stávajících budov s důrazem na komplexní řešení, etapizaci výstavby a polyfunkčnost objektu. Samozřejmostí bude komunitní projednání s veřejností – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO na jaře proběhlo dotazníkové šetření – anketa – ohledně požadavků ze strany veřejnosti na vybavenost objektu, v současné době je zadáno a probíhá zpracování architektonické studie a probíhá komunikace mezi obcí a jednotlivými poskytovateli služeb pro upřesnění jejich potřeb na vybavenost objektu
 • Zvážit možnosti výstavby nové, kapacitně dostačující, základní školy pro 1. i 2. stupeň ZŠ – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO obec Moravany v současné době nedisponuje žádným vhodným pozemkem, na kterém by bylo možné základní školu postavit, výstavba školy by znamenala otevřít územní plán a rozšířit zastavitelné plochy obce… nicméně se nám podařilo domluvit spádovou školu pro naše děti na ZŠ Bosonožská ve Starém Lískovci a současně vyjednat s Kordisem a Dopravním podnikem města Brna zavlečení autobusové linky č. 51 přes Moravany, takže mají naše děti pohodlné a bezpečné spojení do spádové základní školy v Brně
 • Podporovat aktivitu sportovních a kulturních oddílů a spolků – pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO děláme průběžně za finanční podpory obce i vlastní aktivitou
 • Udržovat a rozšiřovat kulturní nabídku v obci – pořádání tanečních zábav, koncertů, rozvoj lidových tradic – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNOděláme průběžně za finanční podpory obce i vlastní aktivitou – doporučujeme přečíst si informace o našich kandidátkách
 • Vybudování chodníku pro pěší mezi Jabloňovým sadem a OC Futurum – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO pokračovali jsme dopracováním projektové dokumentace pro potřeby získání stavebního povolení. V první fázi se nám podařilo cestu alespoň zprůchodnit odstraněním oplocení a náletových dřevin.

ZELENÁ OBEC

 • Výstavba naučné stezky Bobrstezky – SPLNĚNO –  projekt byl financován dotací z MAS Bobrava, z dotací MAS Bobrava byly financovány i další realizované projekty, které doplnily již realizovaný projekt Bobrstezky, konkrétně STUDÁNKA VÍLY VRBIČKY a RELAX S VODNÍM PRVKEM NA NÁVSI.
 • Prosazovat kvalitní lesní hospodářství ekologický přístup k hospodaření na obecních pozemcích – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNOv rámci lesního hospodářství dochází postupně k čištění lesa od uschlých a spadlých stromů i k ekonomické obnově akátových porostů; v rámci ekologického přístupu k hospodaření na zemědělských pozemcích v majetku obce byl ve výběrovém řízení upřednostněn a vybrán nový zemědělský hospodář, který nabídl pěstovat na našich pozemcích jiné plodiny a některé pozemky zatravnit na seno, současně spolupracuje s obcí na budování alejí kolem obecních pozemků.
 • Podporovat další výsadbu zeleně v obci  výsadbu lesů, sadů a alejí kolem polních cest – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO –  nově byla zalesněna jedna holina v údolí Bobravy a jedna na „malé sekeře“, byl vysázen ovocný sad, kde je 100 ks stromů, vysazena byla nová alej o 40 ks stromů na horizontu na Želešice, bylo vysázeno několik desítek stromů jako dosadby alejí kolem silnice do Brna, kolem kruhového objezdu, na poldru, kolem cesty směrem k Bobrstezce nebo v Jabloňovém sadu
 • Napojení obce pomocí stezky pro cyklisty na stávající síť cyklostezek v Brně a okolí – projekt byl vypracován, ale z důvodu připomínkování v rámci správního řízení místním zemědělcem nebylo dosud na stavbu vydáno stavební povolení
 • Podpora akce typu Ukliďme Česko – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – dělá se každý rok
 • Snaha o obnovu původních polních cest na trasách, kde je to reálné – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – příkladem je úprava polní cesty nad Vrbičkami, která byla umístěna do svojí původní polohy v souladu s katastrálními hranicemi. V rámci změny č. 1 UP Moravany jsme si otevřeli cestu k vytýčení dalších polních cest. Zahájili jsme kroky k obnově polní cesty za Juli, kolem zahrádek k Jabloňovému sadu, kde jsme „narazili“ na zjištění neoprávněného záboru obecního pozemku některými majiteli zahrádek, což aktuálně řešíme v rámci soudních sporů. Rádi bychom na našem katastru provedli pozemkové úpravy, které by mnoho „sporů“ o výsadbu alejí a vedení polních cest vyřešily, ale diskuze na toto téma je prozatím blokována ze strany rodiny Malých, kteří vlastní takřka polovinu zemědělské půdy na našem katastru.

SPRÁVA OBCE

 • Neustále vylepšovat plánování veřejných zakázek – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNOtento bod je především o systémovém řízení v rámci vedení úřadu a práce Rady obce a souvisí v prvé řadě s připraveností projektů, jejichž projektovou přípravu neustále prosazujeme.
 • Maximální využití dotačních prostředků z fondů EU, kraje a dalších PRŮBĚŽNĚ PLNĚNOv průběhu uplynulého volebního období se naše obec zařadila do kategorie obcí nad 3000 obyvatel, čímž se významně omezil okruh dotací, které by obec mohla čerpat. Pro obce jsou v jejím rozvoji hodně zajímavé dotace EU řízené Ministerstvem pro místní rozvoj, ale právě tyto jsou určené primárně obcím do 3000 obyvatel. Ještě na začátku roku 2019, kdy jsme se mohli naposledy účastnit těchto dotačních programů podávala naše obec 18 žádostí o dotaci… Nicméně důležité jsou pouze ty, kde jsme byli úspěšní. Přehled získaných dotací uvádíme na konci článku.
 • „Nasloucháme občanům aneb veřejně o veřejných otázkách“ – možnost položit zastupitelům věcné otázky a dočkat se jejich odpovědi nejen na veřejných zasedáních, ale také prostřednictvím internetu – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – minimálně za naše zastupitelky z řad Moravany dětem si troufám říci, že jsme dostatečně a věcně komunikovali se všemi občany, kteří se na nás jakýmkoliv způsobem obrátili. Z důvodu lepší informovanosti jsme pak zavedli moderní aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS a oficiální FACEBOOKOVÉ STRÁNKY. V současné době pracujeme na nových WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, protože jsme si vědomi limitů těch našich současných. V rámci většího podílu občanů na rozvoji obce proběhlo také několik dotazníkových šetření, kterých jste se mohli zúčastnit.

BEZPEČNÁ DOPRAVA

 • Realizovat stavbu okružní křižovatky na křižovatce ulic Hlavní-Žitná-Bohunická cesta, jejíž součástí budou autobusové zastávky v obou směrech a přechody pro chodce SPLNĚNO – křižovatka byla realizována za finanční podpory Jihomoravského kraje ze 60%, zbývajících cca 30% bylo financováno z příspěvků podnikatelských subjektů působících v průmyslové zóně na Bohunické cestě, zbytek financovala obec z vlastního rozpočtu
 • Zlepšit dopravní situaci na ulici Hlavní PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO:
  • zpomalení dopravy dopravně technickými opatřeními na vjezdech do obce (ostrůvky) – ze směru od Brna vyřešeno okružní křižovatkou, ze směru od Nebovid řešíme v současné době zpracovanou studií též okružní křižovatky se standardy jako je na vjezdu od Brna, v příštím volebním období bychom rádi dokončili její projekt a připravili k realizaci
  • zřízení přechodu pro chodce na ulici Hlavní mezi ulicí Sadová a Novosady – v současné době vyřešeno zřízením místa pro přecházení, které chceme doplnit ještě instalací červených výstražných a zpomalovacích pasů v obou jízdních směrech a úsekovým měřením v celé délce kopce 
  • snížení rychlosti v obci, kde to je potřebné, a dále snížení rychlosti na 70 km/h již před vjezdy do obce – máme zpracovaný projekt rekonstrukce komunikací a chodníků po realizaci rekonstrukce kanalizace na ulicích Žitná, Sadová, Růžová a Květná, který v této části obce zahrnuje mimo jiné zvýšené křižovatky působící jako retardéry a zavedení zóny 30 v celé severní části obce od ulice Hlavní (stejně jako je v jižní části obce). Máme zpracovaný a ve správním řízení již povolený projekt na realizaci zvýšené křižovatky a retardéru na ulici U Hájku a úpravy dopravního značení včetně zavedení zóny 30
  • zvážit možnosti přechodu pro chodce na ulici Hlavní u ulice Nebovidská a Na Vyhlídce – řešíme v rámci úpravy křižovatky na vjezdu do obce od Nebovid – viz výše – který zahrnuje i zřízení přechodů pro chodce a autobusových zastávek ve všech směrech.
  • rozpracovat možnost přechodu pro chodce na ulici Modřická u ulice Slunná – vyřešeno v současné době zřízením místa pro přecházení, které chceme ještě doplnit instalací výstražných a zpomalovacích červených pasů v obou jízdních směrech.
 • Projekt Bezpečná cesta do školy – rozšiřování sítě chodníků, přechody, bezpečné křižovatky PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – viz projekty výše, nově byl vybudován chodník na ulici Slunná a kolem kostela
 • Sledovat aktuální potřeby ve veřejné dopravě a maximálně se zasadit o jejich kvalitní a kapacitní dostupnost – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – podařilo se nám vyjednat s Brnem zavlečení autobusové linky č. 51, která tak doplňuje stávající spoj 501 a jezdí ve směru Ústřední hřbitov – Starý Lískovec
 • Zasadit se o zlepšování komfortu cestování i mimo katastr obce – přístřešky na zastávkách veřejné dopravy – PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO – za finanční spoluúčasti několika okolních obcí a po složitém vyjednávání jsme zřídili přístřešek na zastávce Ústřední hřbitov ve směru do Moravan, nové přístřešky jsou osazeny na zastávkách u kruhového objezdu a dokončujeme realizaci nové autobusové zastávky na ulici Hlavní ve směru na Brno

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V OBDOBÍ 2018-2022

Pohádková stezka Bobrstezka – z EU prostřednictvím MAS Bobrava

Rekonstrukce ulice Kostelní – z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj

Studánka víly Vrbičky – z EU prostřednictvím MAS Bobrava

Relax s vodním prvkem na návsi – z EU prostřednictvím MAS Bobrava

Výsadba ovocného sadu na Malé sekeře – z Jihomoravského kraje

Zavedení nového knihovnického systému – z Jihomoravského kraje

Vybudování chodníků a veřejného osvětlení kolem kruhového objezdu – z EU prostřednictvím MAS Bobrava

Oprava schodů u kostela – z EU prostřednictvím MAS Bobrava

Školní hřiště – NEČERPÁNO – z důvodu blokace ze strany majitelů sousedního jezdeckého areálu

***

Jsme sdružení nestraníků se středopravou politickou orientací. Cílem našeho programu je zkvalitnění života v Moravanech založené na přirozeném rozvoji obce počínaje vybudováním dostatečné kapacity mateřské a základní školy, přes vybudování veřejné zeleně, sportovišť, ordinací lékařů až po obnovu lidových tradic a mnoho jiného.

Jste-li spokojeni s tím, co vše se nám už v obci podařilo, a chcete-li dát další šanci lidem s elánem dotáhnout věci do konce, dejte váš hlas našemu sdružení Moravany dětem. Nelíbí se vám plané sliby a nedokončené nápady? Chcete, aby vámi zvolení zastupitelé pracovali viditelněji, vykazovali pozitivní výsledky a pracovali pro vás? Volte nás – Moravany dětem. My své projekty realizujeme – zaškrtněte Moravany dětem, pracujeme pro spokojenost vaší rodiny.

Krásný den vám přejí vaše kandidátky za sdružení Moravany dětem

Přijďte k volbám 23. – 24. září 2022 a pomozte nám měnit Moravany k lepšímu. Zamyslete se, oprostěte se od čistě politického smýšlení a volte lidi, kteří pro vás skutečně něco dělají a nezištně budou dělat i nadále.