Volební program 2022 – 2026

VOLEBNÍ PROGRAM 2022 – 2026

OBČANSKÁ VYBAVENOST

 • Stavební rozvoj obce s rozumem – koncepční řešení, zachování tradičního rázu obce, zamezení nekontrolovatelné výstavby – trvale udržitelný rozvoj obce
 • Dokončit projekt výstavby objektu služeb na návsi rekonstrukcí stávajících budov s důrazem na komplexní řešení, etapizaci výstavby a polyfunkčnost objektu. Samozřejmostí je komunitní projednání s veřejností
 • Rozšířit kapacitu stávající mateřské školy výstavbou nového objektu
 • Zahájit realizaci stavby rekonstrukce kanalizace na ulicích Žitná, Sadová, Růžová, Květná a část ulice Hlavní
 • Realizovat stavby dopravně bezpečnostních opatření jako zvýšené křižovatky a parkovací zálivy
 • Otevřít téma možnosti výstavby nové, kapacitně dostačující, základní školy pro 1. i 2. stupeň ZŠ
 • Realizovat výstavbu sportovní haly na obecních pozemcích u křižovatky Hlavní – Bohunická cesta
 • Realizace nových ploch pro sportování dětí a mládeže – skatepark, bikrosové hřiště, workoutové hřiště, plochy na kopání s míčem atd.
 • Podporovat aktivitu sportovních oddílů a všech spolků – pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé
 • Udržovat a rozšiřovat kulturní nabídku v obci – pořádání tanečních zábav, koncertů, rozvoj lidových tradic
 • Vyřešení hromady hlíny v Jabloňovém sadu přestavbou na přírodní park a sportoviště
 • Vybudování chodníku pro pěší mezi Jabloňovým sadem a OC Futurum
 • Realizace místního kamerového dohledového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci

ZELENÁ OBEC

 • Rozšiřování sítě původních polních cest na trasách, kde je to reálné
 • Napojení obce pomocí stezky pro cyklisty na stávající síť cyklostezek v Brně a okolí
 • Podporovat další výsadbu zeleně v obci výsadbu lesů, sadů a alejí kolem polních cest
 • Podpora dobrovolnických akcí typu Ukliďme Česko
 • Udržet kvalitní lesní hospodářství a ekologický přístup k hospodaření na obecních pozemcích

SPRÁVA OBCE

 • Důraz na kvalitu a transparentnost práce úřadu i zastupitelů obce – kvalitní informovanost a dostupnost
 • Maximální využití dotačních prostředků z fondů EU, kraje a dalších
 • Nasloucháme občanům aneb veřejně o veřejných otázkách – zapojení veřejnosti do dění v obci prostřednictvím anket a dotazníků, možnost kontaktovat kteréhokoliv zastupitele či orgán obce a dočkat se odpovědi, zkvalitnění webových stránek obce

BEZPEČNÁ DOPRAVA

 • Realizovat – projekčně zpracovat a stavebně povolit – stavbu okružní křižovatky na křižovatce ulic Hlavní-Ostopovická-Nebovidská, jejíž součástí budou autobusové zastávky v obou směrech a přechody pro chodce
 • Realizace úsekového měření na ulici Hlavní
 • Vylepšení míst pro přecházení na ulici Hlavní mezi ulicí Sadová a Novosady a na Modřické
 • Snížení rychlosti v obci, kde to je potřebné
 • Projekt Bezpečná cesta do školy – rozšiřování sítě chodníků, přechody, bezpečné křižovatky
 • Sledovat aktuální potřeby ve veřejné dopravě a maximálně se zasadit o jejich kvalitní a kapacitní dostupnost